Miss Walker en Silent Rocco (The Greatest Thing): “Bij het Zuiderparktheater krijgen we het beste van beide werelden”

Op 20 en 21 juli komen Miss Walker en Silent Rocco terug naar het Zuiderparktheater voor het romantisch muziektheater-sprookje over de liefde: The Greatest Thing. Maak kennis met de singer-songwriter en mime-artiest.

Please scroll down for the English version of the interview.

Wie zijn Miss Walker en Silent Rocco?
Hallo! We zijn een gepassioneerd muzikant en een gepassioneerd mime-artiest, beiden gevestigd in Berlijn, die het genoegen hebben samen te leven, te creëren en te spelen. We proberen allebei een unieke stem te vinden binnen onze velden, en we streven allebei naar het doel om mensen te raken met onze kunst.

Hoe zijn jullie samengekomen en hoe werd The Greatest Thing geboren?
We zijn allebei diep verbonden met podiumkunsten. Miss Walker studeerde van 2009 tot 2011 muziek in Hamburg en breidde haar studie uit met een masterdiploma in Performance Practice in Plymouth in 2013. Silent Rocco kwam in contact met mime als een 5-jarige in de breakdancegroep van zijn oudere broer. Sinds zijn veertiende – toen hij een eerste kleine mimesolo maakte – heeft hij niets anders gedaan.

We ontmoetten elkaar in 2014 in Berlijn. Afgezien van een directe persoonlijke affectie voor elkaar, werden we ook grote fans van elkaars werk. Dus vanaf het begin was het duidelijk dat we samen een stuk wilden maken. Rocco had al een ruw concept voor een sprookje dat mime en livemuziek combineert. Dus het was een perfecte match. Een paar maanden later zaten we in een repetitieruimte en creëerden we ons toneelstuk dat nu The Greatest Thing is.

Jullie hebben The Greatest Thing over de hele wereld gespeeld, op straat en in theaters, welke plaatsen waren tot nu toe het meest speciaal voor jou?
We hadden onze eerste internationale gastoptreden van een work-in-progress versie van The Greatest Thing op het Fringe Festival in Shenzhen, China. Deze voorstelling was zeer succesvol en zeer motiverend. Sindsdien touren we nu 3 jaar, maar voor ons gaat het minder om de plek zelf, dan om de sfeer die we op die plek creëren.

Wat we leuk vinden aan het uitvoeren van dit stuk is de hechte band die we vaak creëren met mensen die bereid zijn om onze sprookjeswereld binnen te gaan. Tot nu toe hebben we opgetreden in straten, parken, in theaters, op boten, zelfs op het strand. Ons Zuiderparktheater-optreden in 2017 blijft zeker een van onze hoogtepunten, want we houden erg van de locatie en het zorgzame team. Het publiek kwam ook per boot om onze show te zien. STET organiseerde zo’n geweldig evenement.

Je hebt verschillende malen The Greatest Thing kunnen spelen, heb je intussen delen van het stuk veranderd of was het niet nodig?
Net als een kind, is The Greatest Thing constant aan het evolueren. We zijn beiden de auteurs en regisseuren van dit alles, en we geven om de kleinste details. We proberen dit sprookje nog steeds voortdurend te verbeteren. Dus soms voegen we dingen toe, die kunnen variëren van kleine gebaren tot hele passages. Soms raken we verlost van momenten waar we misschien van houden, niet goed voelen of voldoening geven in de voortgang van het verhaal. We ontdekten ook dat we twee versies van ons stuk nodig hadden, een voor theaterpodia als een beperkte ruimtebeleving en een kortere versie voor open, directe straatuitvoeringen. Maar in alle jaren en alle ruimtes bleef het hoofdverhaal en de thema’s van The Greatest Thing hetzelfde.

Vorig jaar waren jullie voor het eerst in het Zuiderparktheater met The Greatest Thing. Wat maakt deze locatie zo speciaal om The Greatest Thing opnieuw uit te voeren?
Zoals eerder gezegd, het is echt een prachtige plek. Het team was erg zorgzaam, dus we voelden ons meteen thuis. En hoewel het een vrij indrukwekkende locatie is die grote evenementen kan herbergen, kunnen we een intieme sfeer creëren voor een kleiner publiek. We houden ervan om op te treden in het groen en we houden van de sfeer en structuur van een theater. Bij het Zuiderparktheater krijgen we het beste van beide werelden. Daarom kijken we er nu al naar uit om The Greatest Thing weer naar Zuiderparkttheater te brengen.

Kaarten voor The Greatest Thing zijn te koop via het Zuiderparktheater (20 juli, 21 juli), reserveren van de boottocht in combinatie met het optreden gaat via STET The English Theatre.

____________________________________________________________

Miss Walker and Silent Rocco (The Greatest Thing): “At Zuiderparktheater we get the best of both worlds”

On 20 and 21 July, Miss Walker and Silent Rocco will return to the Zuiderparktheater for the romantic music theatre fairytale about love: The Greatest Thing. Get introduced to the singer-songwriter and mime artist in this interview.

Who are Miss Walker and Silent Rocco?
Hello! We are a passionate musician and a passionate mime artist, both based in Berlin, having the pleasure to live, create and perform together. Both of us try to find a unique voice within our fields, and we both strive for the goal to touch people with our art.

How did you come together and how was The Greatest Thing born?
Both of us are deeply connected to performing arts. Miss Walker studied music in Hamburg from 2009 till 2011, extending her studies with a master degree in Performance Practice in Plymouth in 2013. Silent Rocco got in touch with mime as a 5-year old in his older brother’s breakdance group. Since the age of 14 – when he created a first little mime solo – he hasn’t been doing anything else.

We met in Berlin in 2014. Apart from an immediate personal affection for each other, we also became big fans of each other’s work. So it was clear from the beginning that we wanted to create a piece together. Rocco already had a rough concept for a fairytale that was combining mime with live music. So, it was a perfect match. A few months later, we sat in a rehearsal space creating our play that is now The Greatest Thing.

You have performed The Greatest Thing all over the world, on the streets and in theatres, which place(s) have been the most special for you so far?
We had our first international guest performance of a work-in-progress version of The Greatest Thing at the Fringe Festival in Shenzhen, China. This performance was very successful and highly motivating. Since then, we’ve been touring for 3 years now, but for us, it’s less about the place itself, rather than the atmosphere we create at that place. What we love about performing this piece is the close bond we often create with people who are willing to enter our fairytale world. So far, we have performed in streets, parks, in theatres, on boats, even at the beach. Our Zuiderparktheater performance in 2017 definitely remains as one of our highlights, since we really like the location and the caring team a lot. Also, audiences came by boat to see our show. STET organised such a wonderful event.

You have been able to perform The Greatest Thing several times, have you changed parts of the piece in the meantime or was it not necessary?
Like a child, The Greatest Thing is constantly evolving. We are both the authors and directors of everything, and we care about the smallest details. We are still constantly trying to improve this fairytale. So, sometimes we add things – that can range from tiny gestures to whole passages. Sometimes we get rid of moments we maybe love, don’t feel right or satisfying within the stories progression. We also found out that we needed two versions of our piece, one for theatre stages as a confined space experience, and a shorter version for open, immediate street performances. But in all the years and all the spaces, the main story and themes of The Greatest Thing remained the same.

Last year you were in the Zuiderparktheater for the first time with The Greatest Thing. What makes this location so special to perform The Greatest Thing again?
As already stated, it’s a really beautiful place. The team did care a lot, so we felt right at home. Although it’s a pretty impressive location that can house huge events, we could create an intimate outdoor atmosphere for a smaller audience. We love to perform in the greens and we love the atmosphere and structure of a theatre. At Zuiderparktheater we get the best of both worlds. That’s why we are already looking forward to bringing The Greatest Thing to Zuiderparktheater again.

Tickets for The Greatest Thing are available through Zuiderparktheater (20 July, 21 July), reservation of the boat trip in combination with the performance is possible through STET The English Theatre.